ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
4/22/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

 Συμπλήρωμα Προγραμματισμού 

Ex-ante Αξιολόγηση

H εκ των προτέρων αξιολόγηση ΕΧ-ΑΝΤΕ είναι ένα μέρος του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1260/99 των Διαρθρωτικών Ταμείων, άρθρο 18, παράγραφος 3 και περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 41, παράγραφος 3 του ίδιου Κανονισμού, τα εξής:

 • Προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο.
 • Συνοχή μεταξύ των στόχων κάθε Μέτρου (επιχειρησιακοί) και γενικών στόχων του Άξονα Προτεραιότητας (οι οποίοι προσδιορίζονται στο Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα).
 • Συμβατότητα με τις βασικότερες εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.
 • Ποσοτικοποίηση των ειδικών στόχων και αποτελεσμάτων, όπου αυτό είναι δυνατόν και πιό συγκεκριμένα:
 • Εκροές / δείκτες πραγματοποίησης φυσικού αντικειμένου για την περίοδο 2000-2006, καθώς και για την περίοδο 2000-2003.
 • Συνάφεια και αξιοπιστία των δεικτών πραγματοποίησης και αποτελεσμάτων με τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
 • Ποιότητα της υλοποίησης και ρυθμίσεις για τη παρακολούθηση και κυρίως:
  • Επάρκεια των προβλεπόμενων μηχανισμών (διαχείρισης και ελέγχων)
  • Αξιολόγηση των προσωρινών κριτηρίων επιλογής έργων / πράξεων και του βαθμού που αυτά ενισχύουν την αποτελεσματικότητα.


  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.