ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
10/1/2022Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

 Kανονισμοί, νομοθεσία και στρατηγικά κείμενα 

Εθνική νομοθεσία

        Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τους νόμους και τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει το ελληνικό κράτος σχετικά με την υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση του Γ΄ΚΠΣ.

  • Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α' 251/14-11-2000)
  • 6η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ Γ΄ΚΠΣ
  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΠΣ (απ. 33601/ΚΠΣ 513/1-10-1999)
  • Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006
  • Απόφαση αριθ. 35257 (ΦΕΚ 1352/Β'/17-10-2001), σύσταση ειδικής υπηρεσίας με τίτλο "Υπηρεσία Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμμάτων" σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2860/2000.
  • Απόφαση αριθ. 35256 (ΦΕΚ 1352/Β'/17-10-2001), σύσταση ειδικής υπηρεσίας με τίτλο "Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων", σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2860/2000.
  • ΚΥΑ Α.Π.2225/ΔΔ & ΠΚΠ/686/4-7-2001 ΥΠΕΘΟ, "Καθορισμός αρμοδιότητας των Διαχειριστικών Αρχών των ΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006 για τα έργα που προτείνονται ή εγκρίνονται από το Ταμείο Συνοχής".
  • ΚΥΑ Α.Π.24812/ΓΔΑΠΠΠΔΕ 235/20-7-2001 ΥΠΕΘΟ (7 Υπουργών), "Προσδιορισμός στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους" σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 4 του Ν.2860/2000.
  • Νόμος υπ. αριθμ. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/22-2-2005) "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

   ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.