ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
4/22/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

 Kανονισμοί, νομοθεσία και στρατηγικά κείμενα 

Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία για την υλοποίηση έργων

                            Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε κοινοτικές οδηγίες και εθνική νομοθεσία που αφορούν την διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Η τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού και της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας κατά την ανάθεση αλλά και σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότησή τους από το Γ΄ ΚΠΣ.

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
α. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Κανονισμός (ΕΚ) 1422/2007 Για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων
Κανονισμός (ΕΚ) 1564/2005 (όπως έχει τροποποιηθεί από τον Καν.1792/2006 λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας) Για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ: Για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων
Οδηγία 2004/18/ΕΚ: Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
Οδηγία 2004/17/ΕΚ: Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών
Οδηγία 2005/51/ΕΚ: Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων
Ανακοίνωση της Επιτροπής 01.8.2006 (2006/C179/02):Σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις»
 
β. Εθνική Νομοθεσία
β1. Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων: 
Ο Νόμος 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» Καθώς και οι νόμοι που τον συμπληρώνουν και ρυθμίζουν σχετικά ζητήματα. Ενδεικτικά: 2052/1992, 2308/1995, 2338/1995, 2719/1999, 3044/2002 (ιδίως άρθρο 14 περί Λιμενικών Έργων), 3212/2003(ιδίως άρθρο 17 περί της «Εγνατία Οδός Α,Ε.»), 3310/2005, 3469/2006, 3481/2006, 3548/2007, όπως ισχύουν
Π.Δ. 60/2007: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
Π.Δ. 59/2007: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
Π.Δ. 334/2000: (άρθρα 1 και 2, κατά το μέρος που αφορούν στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 71/304) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
Υ.Α.ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/01/13ΦΝ430 /2002: Οροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας και υπεργολαβίας
 
Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ  Αρ. πρ. Δ17α/05/116/ΦΝ 437/30.9.2008 και Εγκύκλιος 18/16-9-2008 (Αρ.Πρωτ.Δ17/05/107/ΦΝ433): Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Ν.3669/08).
Εγκύκλιος 43/95 (Αρ. Πρωτ. Δ17α/02/69/Ν. 380/9-10-1995): Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων.
Εγκύκλιος 38/96 (Αρ. Πρωτ. Δ17α/08/113/Φ.Ν. 380/27-12-1996): Τροποποίηση διατάξεων για τον τρόπο εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών.
Εγκύκλιος 36/05 (Αρ.Πρωτ.Δ17α/08/158/ΦΝ437/19-10-2005):Διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών στις συμβάσεις δημοσίων έργων
Εγκύκλιος 27/05 (Αρ.Πρωτ.Δ17α/02/109/ΦΝ 437):Οδηγίες για το ανώτατο όριο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που κατατίθενται από τους αναδόχους των δημοσίων έργων
Εγκύκλιος 7/06 (Αρ.πρωτ.Δ17γ/10/33/ΦΝ 417):Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών
Εγκύκλιος 13/06 (Αρ.πρωτ.Δ17α/01/87/ΦΝ437/6.6.2006):Περίληψη διακηρύξεων έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου
Εγκύκλιος 18/06 (Αρ.πρωτ. Δ17γ/05/106/Φ.8γ/13.7.2006):Οδηγίες επί διαγωνισμών έργων και μελετών (περίοδος αναμονής πριν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, συμμετοχή υποψηφίων οι οποίοι προβάλλουν επιφυλάξεις για την νομιμότητα όρων τις διακήρυξης, έγκαιρη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων ως λόγου δημοσίου συμφέροντος)
Εγκύκλιος 29/06 (Αρ.πρωτ. Δ17γ/10/179/ΦΝ 443/29.11.2006):Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών
Εγκύκλιος 16/07 (Αρ.πρωτ.Δ17α/02/85/ΦΝ 443/30.5.2007):Οδηγίες επί θεμάτων δημοσίων έργων (επανάληψη διαγωνισμού, δημοσίευση προκηρύξεων, χρόνος κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών, έγκριση συνολικής επιμέτρησης έργων)
Εγκύκλιος 2/08 (Αρ.πρωτ.Δ11δ/ο/8/42-Ω/8.5.2008): Οδηγίες α) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3614/2007 (περί ΕΣΠΑ) που αφορούν διατάξεις μελετών και έργων και β) για τη δημοσιοποίηση προκηρύξεων που δεν υπόκεινται στις Οδηγίες 2004/17 και 2004/18 περί δημοσίων συμβάσεων
Εγκύκλιος 8/08 (Αρ.πρωτ.Δ17γ/05/15/Φ.1.3/ 8.5.2008):Υποχρέωση αποστολής στην ΕΕ Ανακοίνωσης για την ανάθεση σύμβασης
 
β2. Υπηρεσίες
Ο Νόμος 3316/2005, τα εκτελεστικά αυτού Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, που τον συμπληρώνουν, όπως κάθε φορά ισχύουν
Π.Δ. 60/2007: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
Π.Δ. 59/2007: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
Π.Δ. 346/1998 (άρθρα 35 παρ.1 και 36) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992
 
Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ  ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006 και Εγκύκλιος 21/06 (Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/119/ΦΝ 439.3/8.8.2006) Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005
Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/05/157/ΦΝ 439.3/18.10.2006 Καθορισμός της διαδικασίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν.3316/2005
 
Εγκύκλιος 37/05 (Αρ.Πρωτ. Δ11δ/ο/5/142/8-11-2005): Εφαρμογή του Κανονισμού 1564/2005 για τη χρήση τυποποιημένων εντύπων στις δημοσιεύσεις που αφορούν σε μελέτες και υπηρεσίες του Ν.3316/05
Εγκύκλιος 7/06 (Αρ.πρωτ.Δ17γ/10/33/ΦΝ 417): Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών
Εγκύκλιος 18/06 (Αρ.πρωτ. Δ17γ/05/106/Φ.8γ/13.7.2006): Οδηγίες επί διαγωνισμών έργων και μελετών (περίοδος αναμονής πριν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, συμμετοχή υποψηφίων οι οποίοι προβάλλουν επιφυλάξεις για την νο��ιμότητα όρων τις διακήρυξης, έγκαιρη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων ως λόγου δημοσίου συμφέροντος)
Εγκύκλιος 29/06 (Αρ.πρωτ. Δ17γ/10/179/ΦΝ 443/29.11.2006)Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών
Εγκύκλιος 15/07 (Αρ.πρωτ. Δ17γ/01/85/φν439/30.5.2007)Δημοσίευση προκηρύξεων/ Επαρκής αιτιολόγηση πρακτικών αξιολόγησης/ Δημοσίευση γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα στην Εφημερίδα της ΕΕ
 
β3. Μελέτες 
Ο Νόμος 3316/2005, τα εκτελεστικά αυτού Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, που τον συμπληρώνουν, όπως κάθε φορά ισχύουν
Π.Δ. 60/2007:Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
Π.Δ. 59/2007:Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
Π.Δ. 346/1998 (άρθρα 35 παρ.1 και 36) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992
Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ  ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006 και Εγκύκλιος 21/06 (Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/119/ΦΝ 439.3/8.8.2006) Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005
Υ.Α.ΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/α/οικ./1161/15.7.2005 Καθορισμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν.3316/2005
Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ.Δ 17γ/05/157/ΦΝ 439.3/18.10.2006 Καθορισμός της διαδικασίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν.3316/2005
Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/06/157/ΦΝ 439.3/18.10.06 Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγρ.4α του άρθρου 7 του Ν.3316/2005
Εγκύκλιος 37/05 (Αρ.Πρωτ. Δ11δ/ο/5/142/8-11-2005) Εφαρμογή του Κανονισμού 1564/2005 για τη χρήση τυποποιημένων εντύπων στις δημοσιεύσεις που αφορούν σε μελέτες και υπηρεσίες του Ν.3316/05
Εγκύκλιος 38/05 (Αρ.Πρωτ.3434/15-11-2005) Συμπλήρωση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση της Εγκυκλίου 37/1995 «Περί εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων»
Εγκύκλιος 7/06 (Αρ.πρωτ.Δ17γ/10/33/ΦΝ 417) Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών
Εγκύκλιος 18/06 (Αρ.πρωτ. Δ17γ/05/106/Φ.8γ/13.7.2006) Οδηγίες επί διαγωνισμών έργων και μελετών (περίοδος αναμονής πριν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, συμμετοχή υποψηφίων οι οποίοι προβάλλουν επιφυλάξεις για την νομιμότητα όρων τις διακήρυξης, έγκαιρη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων ως λόγου δημοσίου συμφέροντος)
Εγκύκλιος 29/06 (Αρ.πρωτ. Δ17γ/10/179/ΦΝ 443/29.11.2006) Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών
Εγκύκλιος 15/07 (Αρ.πρωτ. Δ17γ/01/85/φν439/30.5.2007) Δημοσίευση προκηρύξεων/ Επαρκής αιτιολόγηση πρακτικών αξιολόγησης/ Δημοσίευση γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα στην Εφημερίδα της ΕΕ
Εγκύκλιος 18/06 (Αρ.πρωτ. Δ17γ/05/106/Φ.8γ/13.7.2006)Οδηγίες επί διαγωνισμών έργων και μελετών (περίοδος αναμονής πριν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, συμμετοχή υποψηφίων οι οποίοι προβάλλουν επιφυλάξεις για την νομιμότητα όρων τις διακήρυξης, έγκαιρη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων ως λόγου δημοσίου συμφέροντος)
Εγκύκλιος 29/06 (Αρ.πρωτ. Δ17γ/10/179/ΦΝ 443/29.11.2006)Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών
Εγκύκλιος 29/06 (Αρ.πρωτ. Δ17γ/10/179/ΦΝ 443/29.11.2006)Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών
Β4. Προμήθειες 
Π.Δ. 118/2007:Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
Π.Δ. 60/2007:Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
Π.Δ. 59/2007:Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
Ν.2286/1995,Ν.2323/1995,N.2362/1995,Ν.2503/1997,Ν.2741/1999, όπως ισχύουν: Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
Ν. 2362/1995 (ιδίως Άρθρα 79 έως και 85):Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
β5. Γενικά ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων
Ν. 2362/1995 (ιδίως Άρθρα 79 έως και 85): Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
Ν. 2522/1997: Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως ΔΕ, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ
β6. Νομοθεσία που εφαρμόζεται επί προμηθειών και υπηρεσιών χρηματοδοτούμενων από την Τεχνική Βοήθεια
ΠΔ 4/2002: Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων
Εγκύκλιος υπ’αριθ:.60630/ΕYΣ 5671/16/09/2003:Εγκύκλιος εφαρμογής του ΠΔ 4/2002
Β7. Δημοσιότητα
N.3469/2006: Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις
Ν.3458/2007: Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.
Ν.2328/1995: Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 261/97: Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
 
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων)
α. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Οδηγία 97/11/ΕΚ: Περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ: Περί διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
Οδηγία 85/337/ΕΟΚ: Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.
β. Εθνική Νομοθεσία
N. 1650/1986: Για την προστασία του περιβάλλοντος.
ΠΔ 256/1998: Συμπλήρωση των διατάξεων του ΠΔ 541/1978 περί κατηγοριών μελετών
ΚΥΑ 69269/5387/90 (όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 1661/1994): Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με τον Ν. 1650/86. 
ΚΥΑ 37111/2021/2003: Καθορισμός του τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ων έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.1650/1986
ΚΥΑ 15393/2332/2002 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/126880/29.3.2007): Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986
ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003: Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986


  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.