ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
6/8/2023Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

 Kανονισμοί, νομοθεσία και στρατηγικά κείμενα 

Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Επιτροπής

                Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε κανονισμούς της Ε.Ε. σχετικά με το Γ΄ΚΠΣ, και πιο ειδικά σχετικά με τα Χρηματοδοτικά Ταμεία, την επιλεξιμότητα των δαπανών, τις υποχρεώσεις της ΔΑ και των φορέων υλοποίησης για Δημοσιότητα και Πληροφόρηση, κ.α.

 • Κανονισμός (ΕΚ) 1260/1999 (21-6-1999) Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Δ.Τ.)
 • Κανονισμός (ΕΚ) 1685/2000 (28-7-2000) Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.
 • Κανονισμός (ΕΚ) 1159/2000 (30-5-2000) Για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.
 • Κανονισμός (ΕΚ) 1783/1999 (12-7-1999) Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Κανονισμός (ΕΚ) 1784/1999 (12-7-1999) Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 • Κανονισμός (ΕΚ) 1164/1994 του Συμβουλίου στις 16-5-1994 (L130/1/25-5-1994) για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής.
 • Κανονισμός (ΕΚ) 1264/1999 (21-6-1999) για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1164/94 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής.
   
 • Κανονισμό (ΕΚ) 1265/99 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1164/94.
 • Κανονισμός (ΕΚ) 448/2001 της Επτροπής στις 2-3-2001 (EL-L64/13) για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων.
 • Κανονισμός (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής στις 2-3-2001 (EL-L63/21) για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και εέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων.
 • Κανονισμός (ΕΚ) 643/2000 της Επιτροπής στις 29-3-2000 (EL-L78/4) για τον τρόπο χρησιμοποίησης του ευρώ κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων.
 • Κανονισμός (ΕΚ) 1261/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 21-6-1999 (EL-L161/43) σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Κανονισμός (ΕΟΚ) 2083/93 του Συμβουλίου στις 20-7-1993 (L193/34/31-7-93) για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Κανονισμός (ΕΚ) 1386/2002 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 2002 για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1164/94.
 • Κανονισμός (ΕΚ) 1831/94 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1994 για τις παρατυπίες και  την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης του Ταμείου Συνοχής.
 • Κανονισμός (ΕΚ) 16/2003 της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1164/94.
 • Απόφαση 96/455/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας, που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή και που αφορούν δραστηριότητες του Ταμείου Συνοχής στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) 1164/94.

 

 • Κανονισμός αριθμ. 621/2004 της Επιτροπής της; 1ης Απριλίου 2004 σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού αριθμ. 1164/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τις δραστηριότητες του Ταμείου Συνοχής


  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.