ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
5/30/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο ΣυνοχήςΣυμπλήρωμα Προγραμματισμού

Το «Συμπλήρωμα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΟΑΛΑΑ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχει συνταχθεί   σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ.3  του Γενικού Κανονισμού 1260/1999 της Ε.Ε και έχει ως στόχο την αναλυτική παρουσίαση των βασικών στοιχείων του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος με πιο λεπτομερείς αναφορές και πληροφορίες σε επίπεδο Μέτρου, την παρουσίαση αναλυτικών οικονομικών στοιχείων και χρηματοδοτικών πινάκων σε επίπεδο Μέτρου, καθώς και την παρουσίαση των προβλεπόμενων δεικτών αποτελεσμάτων και επίδοσης των προτεινόμενων δράσεων τόσο στο τέλος της προγραμματικής περιόδου όσο και ενδιάμεσα.

Πιο αναλυτικά, στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού παρατίθενται για κάθε Μέτρο του Προγράμματος, λεπτομερή στοιχεία για το περιεχόμενο του Μέτρου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις από την υλοποίησή του, τη χρηματοδότηση, την εφαρμογή, τους τελικούς δικαιούχους, τις επιλέξιμες δράσεις, καθώς και αναφορά στα μέτρα που απαιτούνται για τη δημοσιότητα των προγραμματισμένων δράσεων και την ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων του Προγράμματος, που αφορά κυρίως σε χρηματοδοτικά και οικονομικά στοιχεία των έργων και της προόδου υλοποίησής τους.  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.