ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
4/22/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

 Συμπλήρωμα Προγραμματισμού 

Σχέδιο δράσης επικοινωνίας

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τα ακόλουθα Μέτρα του Προγράμματος :
 
  • Από το Μέτρο 9.2.             - Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ»
  • Από το Μέτρο 1.7.            - Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ»
  • Από το Μέτρο 2.3.            - Τελικός Δικαιούχος  «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και
  • Από το Μέτρο 5.1.            - Τελικός Δικαιούχος  «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»
 
Οι Φορείς Υλοποίησης των Μέτρων 1.7. (ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ), 2.3. (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) και 5.1. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) υλοποιούν δράσεις Π&Δ των έργων αρμοδιότητάς τους.
 
Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έχει την ευθύνη της υλοποίησης των δράσεων Π&Δ, που εντάσσονται στο Μέτρο 9.2. για το σύνολο του Προγράμματος
 
Τέλος, από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) υλοποιούνται και άλλες δράσεις Π&Δ των έργων του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α
 
 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Π&Δ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9.2

 
Ισχύουσα νομοθεσία
 
Για το έργο «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ» η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια να εξασφαλίσει τη δημοσιότητα της παρέμβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Η προσαρμογή του εν λόγω Κανονισμού στην ελληνική νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με το Νόμο υπ΄αριθ. 2860/2000. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 εξειδίκευσε τις διατάξεις εφαρμογής των δράσεων Π&Δ και θέσπισε λεπτομερείς κανόνες για την πραγματοποίηση των εργαλείων Π&Δ.
 
Για την αποτελεσματική ανταπόκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις αυξημένες ανάγκες για πληροφόρηση και δημοσιότητα (Π&Δ), εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. ο «Οδηγός για την Π&Δ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006». Στα πλαίσια της δημιουργίας των ιστοσελίδων των Διαχειριστικών Αρχών των Ε.Π. εκδόθηκε από τη ΜΟΔ ο Οδηγός «Οργάνωση και Εφαρμογή Ιστοσελίδων (web sites) των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Γ΄ΚΠΣ». Επίσης, εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. το σχέδιο Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006 με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.
 
Το έργο «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ» υλοποιείται στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Προγράμματος, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος υπ΄αριθ. 4 / 2002.
 
Οι Δράσεις Π&Δ μέχρι σήμερα
 
Ένα σημαντικό μέρος των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος έχει υλοποιηθεί μέσω τις ιστοσελίδας (web site) της Διαχειριστικής Αρχής με ηλεκτρονική διεύθυνση www.epoalaa.gr, η οποία λειτουργεί από τις 22/03/2002. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ιστοσελίδας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ καλύπτει τις απαιτήσεις του Οδηγού «Οργάνωση και Εφαρμογή Ιστοσελίδων και Ειδικών Υπηρεσιών». Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής του ΥΠ.ΟΙ.Ο.,  με βάση τις τρέχουσες ανάγκες των Τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος και της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και πάντα με στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
 
Με την υπ΄αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1993/05-09-03 Απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την ορθή επανάληψη αυτής (13-10-2005), εγκρίθηκε η μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, σχετικών με την υλοποίηση του Έργου: «Δράσεις Π&Δ του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ», στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Δ.Ο.Α.Δ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 
Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. με την υπ΄αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.3557/18-12-02  Απόφαση Ένταξης Πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 € (με ΦΠΑ).
 
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δράσεις για: α) Διαμόρφωση και εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και εποπτεία της εφαρμογής της,      β) Στρατηγικό σχεδιασμό των Μέσων, χάραξη στρατηγικής κατανομής των Μέσων , υλοποίηση και αποτίμησή τους, γ) Δημιουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προβολών, δ) Δημιουργία υλικού για καταχωρήσεις σε έντυπο τύπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, ε) Βελτίωση διαδικτυακού τόπου της ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. στ) Οργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις προβολής και δημοσιότητας ζ) Πανελλαδική έρευνα παρακολούθησης και δημοσιότητας.
 
Η ανωτέρω Απόφαση Ένταξης Πράξης είναι, στην παρούσα φάση, υπό τροποποίηση.
 
Ενημέρωση των Φορέων Υλοποίησης έργων  Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
 
Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ενημερώνει συστηματικά και διαβιβάζει στους Φορείς Υλοποίησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όλα τα απαραίτητα έγγραφα, την νομοθεσία και τους κανονισμούς όπως ισχύουν κάθε φορά, για τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια των δράσεων Π&Δ, όπως στην ανάγκη προβολής του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διαρθρωτικών Ταμείων, την ανάρτηση πινακίδων έργων και αναμνηστικών πλακών, την ανάγκη τήρησης αρχείου Π&Δ κλπ. Ειδικότερα, έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες:
 
1.      Με το υπ’ αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 839/12-04-02 έγγραφο, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. απέστειλε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., για ενημέρωση και εφαρμογή έγγραφα της ισχύουσας νομοθεσίας :
(α)    τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1159 / 2000 για τις δράσεις Π&Δ,
(β)    τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1260 / 1999 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία,
(γ)    τον Νόμο αριθ. 2860 / 2000 για τη Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχο του Γ’ Κ.Π.Σ. και
(δ)    τον Οδηγό «για τη Π&Δ των Ε.Π.».
Στο έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις υποχρεώσεις των Φορέων Υλοποίησης για την ανάρτηση των πινακίδων πληροφόρησης, τήρηση αρχείου με υλικό δράσεων Π&Δ, προβολή της σημασίας της Ε.Ε. στη συγχρηματοδότηση των έργων Γ’ Κ.Π.Σ. κ.λπ.
 
2.      Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2169/31-05-02 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. προς τους Φορείς Υλοποίησης επισημάνθηκε η υποχρέωση των Φορέων για την υποχρεωτική εφαρμογή και τήρηση των κανόνων Π&Δ και διαπιστώθηκε η έλλειψη και μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές στις πινακίδες πληροφόρησης των έργων.
 
3.      Σε εφαρμογή των διατάξεων του «Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006», κεφ. 4 παρ. 4.8, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. απέστειλε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2555/23-07-02 έγγραφο, σχετικά με την υποχρέωση της δίμηνης αναστολής υλοποίησης των δράσεων Π&Δ πριν των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών.
 
4.      Η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έστειλε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2742/14-08-02 έγγραφο με το οποίο, μεταξύ άλλων, τονίζει την ανάγκη τήρησης αρχείου με αποδεικτικό υλικό των δράσεων Π&Δ, που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Αυτό απορρέει από την υποχρέωση της Διαχειριστικής Αρχής κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 2860 / 2000, να ασκεί των έλεγχο στους Φορείς Υλοποίησης σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης (έργου) και ελέγχει εάν ο τελικός δικαιούχος έχει λάβει τα μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.
 
5.      Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 183/03-02-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής τα σχέδια τριών εγκυκλίων που απεστάλησαν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. και αφορούν :
(1)      στις Διαδικασίες υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής,
(2)      στις Διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης έργων Ταμείου Συνοχής και
(3)      στην Πληροφόρηση και Δημοσιότητα έργων Ταμείου Συνοχής
 
6.      Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./182/28-03-03 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής επισημάνθηκαν στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής οι ελλείψεις σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, αναφέρθηκαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις και τονίστηκε το ενδεχόμενο μείωσης, αναστολής ή και ακύρωσης της συνδρομής από το Τ.Σ. βάσει των κανονισμών. Με το ίδιο έγγραφο απεστάλησαν οι αριθμοί των σχετικών κανονισμών με την υπόμνηση της δυνατότητας ανάκλησής τους από την ιστοσελίδα του Προγράμματος. Τέλος, δόθηκε ενδεικτικό παράδειγμα τις πινακίδας πληροφόρησης έργων Τ.Σ. με τις διευκρινιστικές λεπτομέρειες και στάλθηκαν προδιαγραφές γραφικής παράστασης για το Ευρωπαϊκό Σύμβολο.
 
7.      Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, η Διαχειριστική Αρχή έστειλε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου  Συνοχής το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 883/23-04-03 έγγραφό της με τροποποιητικές διευκρινίσεις για τα στοιχεία της πινακίδας έργων.
 
8.      Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1293/11-06-03 έγγραφο προς Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής, η Δια��ειριστική Αρχή υπενθύμισε στους Φορείς Υλοποίησης την υποχρέωσή τους σχετικά με την αποστολή σε συστηματική βάση στην Διαχειριστική Αρχή των φωτογραφιών με τις πινακίδες στο χώρο κατασκευής των έργων ή εκπόνησης της μελέτης, εντύπων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού Π&Δ.
 
9.      Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1203/04-07-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης την Επικοινωνιακή Ταυτότητα – Σήμα του Γ’ Κ.Π.Σ. με τεχνικές επεξηγήσεις χρήσης σήματος σε δράσεις Π&Δ Φορέων.
 
10.  Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2112/18-09-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1145 / 2003 της Ε.Ε., ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ.1685/2000 όσον αφορά στους κανόνες επιλεξιμότητας για τη συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
 
11.  Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2246/13-10-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Τ.Σ. τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του σχεδίου Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Τ.Σ., τα οποία απεστάλησαν στην Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. με την υπ’αριθ. πρωτ. 56936 / ΕΥΔ&ΠΤΣ 1091 / 01-09-03 επιστολή της Ε.Υ.Δ. & Π.Τ.Σ. του ΥΠ.ΟΙ.Ο.
 
12.  Η Διαχειριστική Αρχή έστειλε προς Φορείς Υλοποίησης ενημερωτικό έγγραφο υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2333/14-10-03 σχετικό με τη Νέα Οδηγία για τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1159 / 2000 με αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ε.Ε. για την ανάκληση της εν λόγω νέας οδηγίας.
 
13.  Με την υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2666/14-11-03 έγγραφο προς Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής, η Διαχειριστική Αρχή ζήτησε από τους Φορείς να της αποσταλεί κάθε είδους διαθέσιμου υλικού δράσεων Π&Δ που έχουν υλοποιήσει. Επίσης, υπενθύμισε την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την υλοποίηση δράσεων Π&Δ και την τήρηση όλων των μέτρων Π&Δ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 
14.  Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2569/27-11-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή έστειλε στην Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε., κατόπιν αίτησής της, υπόδειγμα πινακίδας για τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., συγχρηματοδοτούμενα από το Ε.Τ.Π.Α.
 
15.  Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2939/01-12-03 ενημερωτικό έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή πληροφόρησε τους Φορείς Υλοποίησης για την καταχώρηση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. του «Πρακτικού Οδηγού επικοινωνίας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 2000 – 2006» με αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ε.Ε.
 
16.  Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3029/09-12-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για την παρουσίαση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. των Πρακτικών και Εργαλείων Π&Δ από τα κράτη – μέλη, η οποία επικαιροποιείται τακτικά από την Δ/νση REGIO.01 της Ε.Ε., με αναφορά στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση.
 
17.  Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./9/09-01-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. 1094 / Ε.Υ.Σ.Α.Π.Π. 28 / 08-01-04 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής Κ.Π.Σ. σχετικά με τη δίμηνη αναστολή δράσεων Π&Δ Κ.Π.Σ. λόγω εκλογών.
 
18.  Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 365/13-02-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το ενημερωτικό φυλλάδιο της Μ.Ο.Δ. «Κανόνες Δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – για το Γ’ ΚΠΣ και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής».    
 
19.  Με το υπ’ αριθ. πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./85/1-03-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης, για την εφαρμογή του, το υπ΄αριθ.πρωτ. 4482/ 29-12-04 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. με θέμα «Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Γ΄ΚΠΣ» σχετικά με πληροφόρηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η οποία πρέπει να γίνεται με πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις, ώστε να διακρίνεται  με σαφήνεια η συμβολή της Ε.Ε.
 
20.  Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./843/13-04-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’αριθ. πρωτ. 16741/ Ε.Υ.Σ.Α.Π.Π. 637 / 06-04-04 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. σχετικά με τη δίμηνη αναστολή δράσεων δημοσιότητας πριν τις εκλογές.
 
21.  Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1979/1-09-04 ενημερωτικό έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για τη νέα καταχώρηση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. – το «Επεξηγηματικό Σημείωμα» (στα αγγλικά) που αφορά στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 621 / 2004 σχετικά με τα μέτρα Π&Δ των δραστηριοτήτων του Ταμείου Συνοχής, το οποίο απεστάλη στους Φορείς για διευκόλυνσή τους.
 
22.  Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2048/8-09-04 έγγραφό της η  Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις της Ε.Ε. σχετικές με τις δράσεις Π&Δ κρατών-μελών στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ε. 
 
23.  Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./Τ.Σ. 216/21-09-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης, για την εφαρμογή του, το υπ΄αριθ.πρωτ. 35507 / ΕΥΔ&ΠΤΣ 1408 / 9-09-04 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ με το επικαιροποιημένο σχέδιο Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Ταμείου Συνοχής 2000-2006.
 
24.  Με το υπ. αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.2773/10-10-2005 έγγραφο, η Διαχειριστική Αρχή υπενθύμισε στους Τελικούς Δικαιούχους τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό 1159/00 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά τις δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ανάρτηση πινακίδων, τους ισχύοντες κανόνες χρήσης του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κινδύνους που απορρέουν από την μη εναρμόνιση των Τελικών Δικαιούχων με τις υποχρεώσεις και τους όρους που απορρέουν από τον Κανονισμό αυτόν.
 

25. Με το υπ. αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.2773/10-10-2005 έγγραφο, η Διαχειριστική Αρχή, έδωσε οδηγίες στην ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ κατόπιν γραπτού σχετικού ερωτήματός της, για την ανάρτηση των αναμνηστικών πλακών σύμφωνα με τον Κανονισμό 1159/00 .  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.