ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
6/9/2023Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο ΣυνοχήςKανονισμοί, νομοθεσία και στρατηγικά κείμενα

Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε έγγραφα τα οποία συνδέονται με την υλοποίηση του Γ΄ΚΠΣ, του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, καθώς και με την υλοποίηση των έργων, σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Τα έγγραφα που είναι καταχωρημένα σε αυτές τις σελίδες, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Kανονισμοί και λοιπά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ μπορείτε να βρείτε κανονισμούς και λοιπά έγγραφα της Ε.Ε. σχετικά με το Γ΄ΚΠΣ, και πιο ειδικά σχετικά με τα Χρηματοδοτικά Ταμεία, την επιλεξιμότητα των δαπανών, τις υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των Φορέων Υλοποίησης για Δημοσιότητα και Πληροφόρηση, κ.α.

Εθνική Νομοθεσία για το Γ΄ΚΠΣ. Εδώ μπορείτε να βρείτε τους νόμους και τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει το ελληνικό κράτος σχετικά με την υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση του Γ΄ΚΠΣ.

Στρατηγικά Κείμενα. Εδώ μπορείτε να βρείτε στρατηγικά κείμενα τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. και το ελληνικό κράτος και προδιαγράφουν πλήρως τις δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

Κοινοτικές Οδηγίες και Εθνική Νομοθεσία για θέματα υλοποίησης έργων. Εδώ μπορείτε να βρείτε κοινοτικές οδηγίες και εθνική νομοθεσία που αφορούν την διενέργεια διαγωνισμών, την ανάθεση έργων σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Τυποποιημένα Έντυπα για την Ένταξη και Παρακολούθηση των Έργων. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα τυποποιημένα έντυπα (Τεχνικά Δελτία Έργων και Υποέργων, Μηνιαία Δελτία Οικονομικής Εξέλιξης, Τριμηνιαία Δελτία Φυσικής Παρακολούθησης) τα οποία χρησιμοποιούνται από τους Φορείς Υλοποίησης για την ένταξη και παρακολούθηση των έργων.

Αλλα έγγραφα.  Εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορα έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία και τις δράσεις του
ΕΠ-ΟΑΛΑΑ που δεν υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες.  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.