ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
10/1/2022Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Οδικοί Αξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη"

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Οδικοί Αξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη" είναι ένα από τα 24 Προγράμματα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006) για την Ελλάδα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Οδικοί Αξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη" είναι να ακολουθεί και να εφαρμόζει το Νόμο 2860/2000, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η επάρκεια, η ορθολογικότητα και η διαφάνεια στην εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Οδικοί Αξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη". Τα έργα επιλέγονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Έντυπα Αίτησης παρέχονται στην ελληνική έκδοση αυτού του ιστοχώρου.  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.